Dora umowa najmu – polski prawnik Lease Agreement in Poland Polish attorney

real estate lease agreement polish lawyer for UK

Spis treści

 1. Zawieranie umów najmu lokali komercyjnych w Polsce przez firmy z Wielkiej Brytanii
 2. Przygotowanie umowy najmu lokalu użytkowego
 3. Właściwe dostosowanie umowy do specyfiki danego lokalu
 4. Elementy umowy najmu wymagające uwagi

Zawieranie umów najmu lokali komercyjnych w Polsce przez firmy z Wielkiej Brytanii

Zawieranie umów najmu lokali komercyjnych w Polsce przez firmy z Wielkiej Brytanii lub mające siedzibę w Wielkiej Brytanii dla pracowników staje się coraz popularniejsze. Polski prawnik jest wtedy jedną z osób która pomoże w odpowiedniej formie umowy najmu lokalu. Podmioty pracujące zdalnie lub współpracownicy niezależnie od formy prawnej są często lokowani w polskich lokalach komercyjnych, a umowy zawierane są w formie transgranicznej.

Concluding lease agreements for commercial premises in Poland by companies from Great Britain or based in Great Britain for employees is becoming more and more popular. Entities working remotely or collaborators, regardless of their legal form, are often located in Polish commercial premises and contracts are concluded cross-border.

Przygotowanie umowy najmu lokalu użytkowego

Przygotowanie solidnej umowy najmu lokalu użytkowego, takiego jak przedszkole, biuro, magazyn czy lokal gastronomiczny w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk lub Wrocław, jest zadaniem wymagającym zarówno doświadczenia, jak i specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu rynku najmu. Dla podmiotów brytyjskich zarejestrowanych w UK lub podmiotów chcących wynająć lokal w Polsce przygotowaliśmy specjalną ofertę. Polski prawnik profesjonalny przy współpracy z dwujęzycznym prawnikiem brytyjskim pomogę zawrzeć bezpieczną umowę.

Każda umowa najmu ma swój unikalny charakter i wymaga gruntownej analizy, przy czym gotowe szablony nie zawsze dostarczają odpowiednich rozwiązań dla nietypowych sytuacji wynikających z różnorodności umów najmu. Dlatego firmy z Wielkiej Brytanii powinny w Polsce szukać odpowiedniego wsparcia profesjonalistów.

Właściwe dostosowanie umowy do specyfiki danego lokalu

Należy podkreślić, że umowa najmu lokalu użytkowego znacząco różni się od umowy najmu mieszkania, co wpływa na jej konstrukcję i zawartość. Często jest to błędem przy konstrukcji umów najmu lokali użytkowych. Dlatego też kluczowym aspektem jest właściwe dostosowanie umowy do specyfiki danego lokalu.

Sposób, w jaki umowa najmu jest sporządzana, ma bezpośredni wpływ na skutki prawne obowiązujące strony, co podkreśla znaczenie właściwego odniesienia się do odpowiednich przepisów prawnych. Polski prawnik lub prawnik brytyjski wyjaśnią przepisy prawne polskie jak i różnice pomiędzy prawem brytyjskim i polskim. Odpowiednia umowa najmu zagwarantuje Państwu swobodę i pewność prowadzonej działalności.

W Polsce Umowa najmu może być zawarta w różnych formach – ustnej, pisemnej lub notarialnej, przy czym wybór konkretnej formy wpływa na prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy. Ważne jest, aby umowę najmu sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, co zapewni obu stronom świadomość praw i obowiązków oraz ochronę ich interesów.

W przypadku umów najmu lokali komercyjnych może okazać się niezbędne uwzględnienie dodatkowych przepisów, takich jak regulacje sanitarno-budowlane czy przeciwpożarowe, aby zapewnić kompleksową i zgodną z oczekiwaniami stron umowę. Ważne jest by właściwie przy udziale prawnika brytyjskiego implementować możliwe mechanizmy prawne zaproponowane przez podmiot z Wielkiej Brytanii. Taka współpraca to pewność, że biznes prowadzony w Polsce da spokój i odpowiedni walor legalności.

Elementy umowy najmu wymagające uwagi

 1. Obowiązkowe elementy każdej umowy, których odpowiednia analiza prawnika zapewnia właściwe przygotowanie dla stron umowy najmu.
 2. Podstawowe zasady dla nieruchomości: uzgodnione przepisy, w tym postanowienia takie jak godziny ciszy nocnej, zasady obsługi lokalu, pozostałe kwestie organizacyjne.
 3. Opłata za wynajem: kwota płatności należna od najemcy, może być ustalona w odstępach miesięcznych lub krótszych. Jest to ważne z uwagi na okresy wypowiedzenia.
 4. Urządzenia znajdujące się w nieruchomości: Dodatki, takie jak pralki, kuchenki i lodówki, klimatyzatory, które są na stanie nieruchomości w chwili przekazania.
 5. Umeblowanie: wykaz wszystkich dostarczonych mebli, obejmujący takie elementy, jak stoły, sofy i łóżka, sprzęt dodatkowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Odwiedzający: Odpowiedzialność osób, Maksymalna liczba osób, które może zaprosić najemca, w tym zasady odwiedzania dłuższego niż 1 dzień.
 7. Parking: Wyjaśnienie dotyczące włączenia, lokalizacji i pojemności miejsc parkingowych.
 8. Ubezpieczenie: Ujawnienie informacji o ubezpieczeniu zapewnionym przez wynajmującego na rzecz najemców. Konieczność posiadania ubezpieczenia wykupionego przez najemców.
 9. Kaucja: Wysokość i wielokrotność kaucji i warunki jej zwrotu po zakończeniu umowy najmu.
 10. Modyfikacje w przedmiocie najmu: Zmiany w nieruchomości, takie jak zmiany w farbie lub wyposażeniu.
 11. Opłaty za zwłokę: Dodatkowa kwota, którą najemcy są zobowiązani zapłacić, jeśli zalegają z płatnością czynszu – mogą być to np. odsetki ustalane indywidualnie.
 12. Odstępne: kwota jaką zapłaci najemca w przypadku konieczności zmiany najemcy w wyniku zakończenia obecnej umowy najmu.
 13. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania z umowy najmu – gwarancje, i inne mechanizmy.
 14. Poręczyciel, który zobowiązuje się zapłacić czynsz, jeśli główny najemca nie jest w stanie tego zrobić. Inne formy zabezpieczenia np. weksel.
 15. Podnajem: Wyjaśnienie, czy podnajem jest dozwolony i szczegółowe procedury procedowania podnajmu.
 16. Opcja przedłużenia umowy najmu: Wyjaśnienie warunków przedłużenia umowy najmu, terminy z tym związane.
 17. Media: Zarówno użytkowe jak media związane z Internetem i telewizją mogą być rozliczane przez wynajmującego jak i przepisane na najemcę.
 18. Potwierdzenie umowy: zawarcie umowy w formie pisemnej najlepiej z podpisem odręcznym lub elektronicznym.
 19. Jurysdykcja: Odniesienie do przepisów stanowych regulujących umowę najmu.
 20. Zakończenie umowy: szczegółowe informacje dotyczące wcześniejszego zakończenia umowy najmu i wszelkich powiązanych kar finansowych.

Preparing a lease agreement for commercial premises

Preparing a solid lease agreement for commercial premises such as a kindergarten, office, warehouse or restaurant in cities such as Warsaw, Kraków, Gdańsk or Wrocław is a task that requires both experience and specialized legal knowledge in the field of the rental market. We have prepared a special offer for British entities registered in the UK or entities wishing to rent premises in Poland. A licensed Polish lawyer in cooperation with a bilingual British lawyer will help you conclude a safe contract.

Each lease agreement has its own unique character and requires thorough analysis, and ready-made templates do not always provide appropriate solutions for unusual situations resulting from the diversity of lease agreements. Therefore, companies from Great Britain should look for appropriate professional support in Poland.

Proper adaptation of the agreement to the specificity of the given premises

It should be emphasized that a commercial premises lease agreement differs significantly from an apartment lease agreement, which affects its structure and content. This is often a mistake when constructing commercial premises lease agreements. Therefore, a key aspect is to properly adapt the contract to the specificity of a given premises.

The way in which a lease agreement is drawn up has a direct impact on the legal consequences applicable to the parties, which emphasizes the importance of properly referring to the relevant legal provisions. A Polish lawyer or a British lawyer will explain Polish legal provisions as well as the differences between British and Polish law. An appropriate lease agreement will guarantee you freedom and certainty in running your business.

In Poland, a lease agreement may be concluded in various forms – oral, written or notarial, and the choice of a specific form affects the rights and obligations of the landlord and the tenant.

It is important to draw up the lease agreement in accordance with applicable Polish law, which will ensure that both parties are aware of their rights and obligations and protect their interests.

In the case of commercial premises lease agreements, it may be necessary to take into account additional regulations, such as sanitary, construction or fire regulations, to ensure a comprehensive agreement that meets the expectations of the parties. It is important to implement possible legal mechanisms proposed by a British entity with the participation of a British lawyer. Such cooperation ensures that business conducted in Poland will provide peace of mind and proper legality.

Lease agreement elements requiring attention

 1. Mandatory elements of each contract, the appropriate analysis of which by a lawyer ensures proper preparation for the parties to the lease agreement:
 2. Basic rules for real estate: agreed regulations, including provisions such as quiet hours, rules for operating the premises, and other organizational issues.
 3. Rental Fee: The amount of payment due from the tenant, may be set at monthly or lesser intervals. This is important due to notice periods.
 4. Appliances included in the property: Accessories such as washing machines, stoves and refrigerators, air conditioners, which are in stock at the time of handover.
 5. Furniture: a list of all furniture delivered, including items such as tables, sofas and beds, and additional equipment related to the business activity.
 6. Visitors: Liability of persons, Maximum number of persons that the tenant may invite, including rules for visits longer than 1 day.
 7. Parking: Clarification regarding inclusion, location and capacity of parking spaces.
 8. Insurance: Disclosure of insurance provided by the landlord to the tenants. The need to have insurance purchased by tenants.
 9. Deposit: The amount and multiple of the deposit and the conditions for its return after the end of the lease agreement.
 10. Modifications to the Lease: Changes to the property, such as changes to the paint or fixtures.
 11. Late fees: An additional amount that tenants are obliged to pay if they are in arrears with rent payments – this may include, for example, interest charged individually.
 12. Settlement: the amount the tenant will pay if the tenant needs to change as a result of the end of the current lease.
 13. Securing the fulfillment of obligations under the lease agreement – guarantees and other mechanisms.
 14. A guarantor who undertakes to pay the rent if the main tenant is unable to do so. Other forms of security, e.g. bill of exchange.
 15. Subletting: Clarification on whether subletting is permitted and detailed procedures for handling subletting.
 16. Lease extension option: Explanation of the terms and conditions of the lease extension, related deadlines.
 17. Utilities: Both utilities and utilities related to the Internet and television may be settled by the landlord or transferred to the tenant.
 18. Confirmation of the contract: conclusion of the contract in writing, preferably with a handwritten or electronic signature.
 19. Jurisdiction: Reference to state laws governing the rental agreement.
 20. End of contract: details of early termination of the lease and any associated financial penalties.

If you want to know more about the above-mentioned issues related to the commercial premises lease agreement – write and I will be happy to answer your question – also in a comment to this article.

If after reading this article you know you need to:

 • prepare a good lease agreement in accordance with applicable law;
 • include additional security provisions in the lease agreement;
 • Quickly and safely rent a residential premises with the support of a real estate lawyer

contact the office.

If you need to use the help of a professional lawyer associated with the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw, please provide the contact details:

Dominik Nowak – attorney-at-law

tel: +48 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl

I encourage you to leave a comment – we will respond immediately.

About the author:

Dominik Nowak – lawyer, legal advisor with many years of experience in the rental market, real estate transactions, in public institutions and private entities in the field of real estate, family and economic consulting.
He completed legal counsel training and passed the state professional examination. He is a legal advisor at the District Chamber of Legal Advisors, which belongs to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) and the International Bar Association (IBA).

He completed postgraduate studies in public procurement and the School of American Law with very good results. On a daily basis, he advises large business entities, responsible for complex transactions, as well as individuals in Polish and English.

2 Replies to “Dora umowa najmu – polski prawnik Lease Agreement in Poland Polish attorney”

 1. Czy polski prawnik może mi pomoc sprawdzic umowe najmu zawierana w uk? Mam umowe i potrzebuje wiedzieć czy ktoś nie chce mnie oszukać – proszę o kontakt albo poradę

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Dzień dobry Pani Anno, W dzisiejszych czasach polski prawnik zarówno mieszkający i prowadzący praktykę w Wielkiej Brytanii jak i ten w Polsce może przeanalizować Pani umowę najmu lokalu w UK. Prawnik musi posiadać szczegółową wiedzę w tym zakresie. Przepisy prawa w UK i Polsce różnią się w zakresie szczegółów niemniej zasady generalne są wspólne. Zapraszam do kontaktu osobistego celem omówienia szczegółów współpracy w zakresie analizy umowy najmu mieszkania w UK.

Dodaj komentarz