Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Przepadek auta. 7 porad.

konfiskata auta przez policję prawnik warszawa porady online przepadek samochodu za jazdę po alkoholu równowartość

Konfiskata samochodu to ważny temat z którymi zwracają się Klienci mojej kancelarii prosząc o porady prawnika. Czy zdarzyło Ci się kiedyś prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu? To działanie nie tylko zagraża Twojemu życiu i życiu innych na drodze, ale także może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włączając w to konfiskatę pojazdu. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z konfiskatą samochodu po jeździe po alkoholu.

Spis treści:

 1. Najnowsze przepisy – przepadek auta w kodeksie karnym
 2. Przepadek pojazdu – definicja i wyjątki konfiskaty.
 3. Prowadzenie pojazdu po alkoholu- w stanie nietrzeźwości. Kiedy następuje przepadek?
 4. Spowodowanie wypadku lub katastrofy pod wpływem alkoholu. Kiedy następuje przepadek?
 5. Wyjątki w ustawie – kiedy unikniesz przepadku samochodu.
 6. Co dalej z pojazdem po zatrzymaniu i przepadku?
 7. Q & A – Questions – & Answers Pytania i odpowiedzi.

1. Najnowsze przepisy – przepadek auta w kodeksie karnym. Konfiskata samochodu

W Polsce, przepadek auta w związku z jazdą pod wpływem alkoholu to rewolucja, a nowe przepisy wprowadzają dodatkowe restrykcje. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje konfiskaty samochodu, jak uniknąć tego typu sytuacji, oraz jakie są możliwe wyjścia z kryzysowej sytuacji w której znajduje się kierujący pojazdem.

Kiedy przepisy wchodzą w życie? Najnowsza rewolucja w przepisach prawa karnego: 14 marca 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy kodeksu karnego pozwalające na konfiskatę samochodów kierowcom pojazdów mechanicznych. Kiedy będzie obowiązkowa a kiedy zdecyduje o tym sąd? Dowiesz się w dalszej części artykułu.

2. Przepadek pojazdu – definicja i wyjątki konfiskaty. Wszystko o przepadku pojazdu.

Kto orzeka o przepadku?

Sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym w przypadkach określonych w ustawie o których dowiesz się w dalszej części artykułu.

Własność pojazdu.

Jeśli w chwili popełnienia przestępstwa pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy, lub jeśli po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, sąd może orzec przepadek równowartości tego pojazdu.

Jak obliczamy równowartość pojazdu?

Za równowartość pojazdu przyjmuje się jego wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok popełnienia przestępstwa. W przypadku braku polisy, wartość rynkowa pojazdu jest ustalana na podstawie jego marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika, oraz przybliżonego przebiegu, bez konieczności angażowania biegłego, opierając się na dostępnych danych dotyczących pojazdu prowadzonego przez sprawcę.  Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

WYJATEK!  Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

3. Prowadzenie pojazdy po spożyciu w stanie nietrzeźwości. Kiedy następuje przepadek auta.

Sąd orzeka przepadek, pojazdu w razie popełnienia przestępstwa określonego powyżej lub wskazanego w art. 178a § 4 Kodeksu karnego, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w wskazanego jako kierowanie w stanie nietrzeźwości była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jeśli masz więcej niż 1,5 promila we krwi- sąd orzeknie o przepadku pojazdu mechanicznego.

WYJĄTEK: Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jeśli zatem zachodzi okoliczność istotna w przypadku wątpliwości w zakresie szczególnego przypadku warto zasięgnąć porady prawnej prawnika – w szczególności jeśli występują szczególnie ważne kwestie dotyczące twojego życia osobistego lub rodzinnego. Wtedy sąd może rozważać tę wyjątkową okoliczność. Dobrze przedstawiona argumentacja może zminimalizować dotkliwość środka karnego w tym wyjątkowym przypadku.

4. Spowodowanie wypadku lub katastrofy pod wpływem alkoholu. Kiedy przepadek?

Kiedy o konfiskacie samochodu decyduje sąd?

Punkt I. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo:
a) określone w art. 173 § 1 lub 2 KK(Katastrofa w ruchu lądowym)
b) określone w art. 174 KK(Niebezpieczeństwo katastrofy)
c) określone w art. 177 § 1 KK (Wypadek)
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia lub spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynów powyżej, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Punkt II. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo:
a) określone w art. 173 § 3 lub 4 (Katastrofa – Śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób
b) określone art. 177 § 2 (Wypadek –  śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) , w warunkach określonych w punkcie 1 powyżej lub którego dotyczy wskazana w tym przepisie okoliczność, sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości:

 1. nie niższej niż 3 lata, jeżeli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby albo następstwem katastrofy jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia,
 2. nie niższej niż 5 lat, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia w przypadku katastrofy, a 20 lat pozbawienia wolności w przypadku wypadku.

W razie skazania, o którym mowa w punkcie I lub II, sąd może orzec przepadek pojazdy – np. samochodu Jest to więc jedynie decyzja sądu czy okoliczności popełnienia wskazują na konieczność zastosowania takiego środka karnego.

Kiedy sąd musi orzec o konfiskacie – przepadku pojazdu w przypadku spowodowania wypadku lub katastrofy?

Kiedy występuje przymus konfiskaty?

Sąd orzeka przepadek jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia w przypadku określonym w punktach opisanych powyżej w pkt I i II.

Kiedy sąd może jedynie rozważyć i orzec przepadek?

Sąd może orzec przepadek jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia w przypadku określonym w punktach opisanych powyżej w pkt I i II.

JESLI JUŻ TERAZ WIESZ, ŻE POTRZBUJESZ POMOCY PRAWNIKA
TUTAJ ZNADZIESZ NASZ FORMULARZ KONTAKTOWY.

5. Wyjątki w ustawie – kiedy unikniesz przepadku samochodu.

Co jeśli pojazd nie jest moją własnością? Czy sąd zdecyduje o przepadku samochodu?

W sytuacji, gdy pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy podczas popełnienia przestępstwa lub został zbyty, darowany lub ukryty po popełnieniu przestępstwa, sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu.

Co ze służbowym samochodem? Czy są wyjątki od zasady generalnej konfiskaty pojazdu?

Nie orzeka się przepadku pojazdu mechanicznego ani równowartości pojazdu, jeżeli sprawca prowadził pojazd mechaniczny, który nie był jego własnością, w ramach czynności zawodowych lub służbowych na rzecz pracodawcy. W takiej sytuacji sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Dodatkowo, przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości nie orzeka się, jeśli jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie przez sprawcę.

6. Co dalej z pojazdem po zatrzymaniu i przepadku?

Środek prewencyjny w postaci zatrzymania samochodu i przewiezienia go na parking będzie najdalej idącym środkiem restrykcyjnym wobec kierowców. Policja może dokonać konfiskaty pojazdu na okres siedmiu dni. Następnie prokurator podejmuje decyzję o zabezpieczeniu, a w dalszej kolejności sąd może orzec jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

Następnie zostaną przeprowadzone licytacje komornicze mające na celu uzyskanie środków pieniężnych z przejętych pojazdów. Licytacje komornicze zazwyczaj przedstawiają niższą cenę wywoławczą niż cena rynkowa.

7. Q & A – Questions – & Answers Pytania i odpowiedzi – szybkie podsumowanie.

„Jakie są konsekwencje konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu w Polsce?”

Przejęcie pojazdu przez Skarb Państwa a następnie licytacja pojazdu na licytacja komorniczej.

„Czy mogę stracić samochód za jazdę po alkoholu?”

Tak – w zależności od tego czy stężenie alkoholu przekracza granice dopuszczone w ustawie sąd może a w niektórych przypadkach musi orzec przepadek samochodu lub jego równowartość.

„Czy istnieją wyjątki od konfiskaty samochodu po jeździe pod wpływem alkoholu?”

Jeśli pojazd nie jest już własnością sprawcy przestępstwa, lub jest pojazdem służbowym – sąd nie orzeka o przepadku samochodu. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

Jak długo trwa procedura konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu?

Procedura sądowa jest zależna od skomplikowania sprawy a także możliwości technicznych danego sądu w zakresie procedowania spraw tego typu.

„Co zrobić, jeśli mój samochód został skonfiskowany przez policję z powodu alkoholu?

W przypadku konfiskaty samochodu można skontaktować się z prawnikiem który pomoże przejść przez trudną sytuację procesową związaną z popełnieniem przestępstwa i przeprowadzi optymalne procedury.

„Czy mogę odzyskać skonfiskowany samochód po prowadzeniu pod wpływem alkoholu?”

Pojazd będący przedmiotem przepadku można odzyskać w wyniku wykupienia go w licytacji komorniczej.

„Jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu w Polsce?”

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 § 2 Kodeksu karnego popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Skorzystaj z Pomocy Prawnika w Warszawie w zakresie konfiskaty pojazdu lub licytacji komorniczej.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdzie grozi konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu, nie wahaj się skorzystać z pomocy prawnika w Warszawie.
Profesjonalne wsparcie prawne może znacząco wpłynąć na ostateczny wynik sprawy oraz minimalizację jej negatywnych skutków dla Ciebie jako klienta.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu wiesz, że musisz:

 1. przygotować dobrą strategię współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości zgodną z obowiązującym prawem;
 2. zawrzeć w korespondencji z sądem dodatkowe zapisy zabezpieczające i wnioski racjonalizujące przyszły wyrok;
 3. Szybko i bezpiecznie przejść niezbędne procedury.

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika zrzeszonego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – podaję kontakt:

tel: +48 500861130, email: kontakt@dnradcaprawny.pl

Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.

O Autorze.

Dominik Nowak – prawnik, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych , doradztwa rodzinnego oraz gospodarczego.
Ukończył aplikację radcowską i zdał państwowy egzamin zawodowy. Jest radcą prawnym od 2016 r. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która należy do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). 

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Na co dzień doradza dużym podmiotom gospodarczym, odpowiadając za skomplikowane transakcje, a także osobom fizycznym w języku polskim i angielskim.

2 Replies to “Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Przepadek auta. 7 porad.”

 1. Dzien dobry, przeczytalam pana artykul i mam pytanie dot prowadzenia sluzbowego samochodu. Maz ma samochod wynajety od firmy na podstawie umowy uzyczenia, korzysta z niego na co dzien. Czy w przypadku jazdy po alkoholu bedzie musial zaplacic rownowartosc tego samochodu?? Niestety samochod jest bardzo drogi. Prosze o odp

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Dzień dobry, dziękuję za pytanie dotyczące konfiskaty służbowego samochodu. W przypadku jazdy samochodem służbowym i jednoczesnym zagrożeniu konfiskatą ustawa przewiduje osobne rozwiązanie. Sąd zasądzi w takim wypadku nawiązkę w wysokości, co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W przypadku innych pytań w sprawie konfiskaty pojazdu lub wątpliwości dotyczącej jazdy samochodem po spożyciu alkoholu zapraszam do korespondencji prywatnej. W przypadku konieczności uzyskania porady prawnej doświadczanego prawnika także w sprawach karnych – zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Dodaj komentarz