Klauzula RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Kancelaria Radcy Prawnego „Prawo i Nieruchomości” Dominik Nowak informuje co następuje:
1.        Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego „Prawo i Nieruchomości” Dominik Nowak ul. Bartycka 69/18 00-716 Warszawa, NIP: 1132438811, dalej zwana „Administratorem”. Przekazanie informacji na maila lub telefonicznie uznaje się na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
2.        Z Administratorem można się kontaktować: e-mail: dominik.nowak@oirpwarszawa.pl
3.        Administrator nie udziela telefonicznie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych.
4.        Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i należytego wykonania umowy wykonywania pomocy prawnej zgodnie z ustawą o radca prawnych; zgodnie z wnioskiem osoby, której dane dotyczą
5.        Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
6.        Administrator  ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
7.        Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL, data urodzenia oraz inne dane, w szczególności w zakresie objętym pomocy prawnej świadczonej w ramach umowy.
8.        Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą.
9.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
10.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
11.      Okres przechowywania danych: a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa; b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przetwarzanie obejmuje okres realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń; c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres istnienia tego interesu, d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania.
12.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
13.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – o ile nie są one niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora, o którym mowa wyżej.
14.      W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady, przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania umowy z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
15.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
16.      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.