Najem okazjonalny i użyczenie dla obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Możliwość egzekucji komorniczej – ułatwione procedury.

najem okazjonalny dla ukrainy

Niedawno jeden z czytelników zadał pytanie dotyczące najmu okazjonalnego dla Ukraińców przybywających do Polski w ostatnich miesiącach. Pytanie dotyczyło możliwości stosowania umowy najmu okazjonalnego oraz konsekwencji braku niezbędnych załączników warunkujących skuteczność zaistnienia w obrocie prawnym umowy najmu okazjonalnego. Czy obcokrajowiec przybywający z Ukrainy może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego? Na to i inne pytanie odpowiem w dzisiejszym wpisie.

Jeśli niezapoznani się Państwo z pierwszą częścią mojego wpisu dotyczącego najmu obcokrajowcom zapraszam do lektury pod poniższym linkiem: https://dnradcaprawny.pl/umowa-najmu-z-obcokrajowcem-cudzoziemcem-najwazniejsze-kwestie-i-problemy-prawne-radca-prawny-warszawa-porady-online/

Poniżej przedstawiam spis treści, który przedstawi Państwu tematy poruszone w tej publikacji:

  1. Zatem jak obecnie wynająć mieszkanie obywatelom Ukrainy?
  2. Co oznacza art.69 ustawy o pomocy?
  3. Co z Ukraińcami, którzy przebywali w Polsce przed wojną?
  4. O czym mówi umowa użyczenia?
  5. Co to oznacza w praktyce?

Zatem jak obecnie wynająć mieszkanie obywatelom Ukrainy?

Odpowiadając napytanie, w stosunku do Ukraińców stosujemy te same przepisy regulujące najem lokali mieszkalnych co do Polaków.
Regulują je:
1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – w której znajdują się przepisy o najmu okazjonalnym (dalej: ustawa o ochronie praw lokatorów)
2. Kodeks cywilny – który zawiera przepisy odnoszące się do lokali w tym także lokali mieszkalnych.

Jednocześnie w obliczu inwazji rosyjskiej wprowadzone zostały stosowne wyjątki, które regulując relacje stron najmu w sytuacji chęci skorzystania z lokali w trybie najmu okazjonalnego lub użyczenia.

Ustawodawca wprowadzając ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( dalej: ustawa o pomocy) przewidział ulgę/złagodzenie restrykcyjnych wymogów najmu okazjonalnego dla Najemców – obywateli Ukrainy – którzy przyjechali do Polski w wyniku rozpoczęciu działań wojennych – tj po 24 lutego 2022 r.


Należy pamiętać jednak, że przepisy te stosujemy jedynie wobec tych osób, które przybyły do Polski z terytorium Ukrainy i ich przybycie jest związane z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju:  „Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co oznacza art.69 ustawy o pomocy?

Art.  69.  ustawy ustawy o pomocy stanowi, że do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, dotyczącego wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Oznacza to, że osoby które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terenie Ukrainy nie muszą załączać do umowy załączników w postaci oświadczenia o wyprowadzenia się do lokalu osoby trzeciej oraz przedkładać oświadczenia osoby trzeciej, że przyjmie te osoby. Wymóg oświadczenia o poddaniu się egzekucji pozostał niezmienny.
Podobnie jak zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Co z Ukraińcami, którzy przebywali w Polsce przed wojną?

Należy również pamiętać, że w przypadku Ukraińców którzy przebywali w Polce przed wojną (24 lutego 2022 r.) należy stosować stare dotychczasowe przepisy a w szczególności należny pamiętać, że lokal wskazywany do przeprowadzki musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej – tj. na terenie możliwym do egzekucji przez polskiego komornika.

Mając na uwadze powyższe, najczęstszym pytaniem wynajmujących jest to jaka umowa jest najkorzystniejsza.

Pamiętajmy! Nie wszystkie przepisy dotyczące najmu będą skuteczne dla wobec każdej kategorii obcokrajowców.

Jednakże z uwagi na działania wojenne – inne przepisy zastosujemy do Obywateli Ukrainy którzy przybyli przed 24 lutego 2022 r. Do tych co przybyli do Polski przed rozpoczęciem wojny albo tych którzy nie przybyli z Ukrainy w wyniku działań wojennych (np. mają podwójne obywatelstwo i zamieszkiwali inny kraj) sytuacja nie zmienia się i korzystają oni z tych samych uprawnień i obowiązków jak obywatele Polscy przy zawieraniu np. umowy najmu okazjonalnego.

O czym mówi umowa użyczenia?

Oprócz najmu – w sytuacji interwencyjnego oddania swojego mieszkania – możemy posłużyć się także umową umową użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Dodatkowo, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Ustawa o pomocy wprowadza kolejne ułatwienie i furtkę bezpieczeństwa dla wynajmujących przyjmujących w swoich nieruchomościach obywateli Ukrainy oddając im nieruchomości na podstawie umowy użyczenia.

W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172) oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Co to oznacza w praktyce?

Zabezpieczenia praw lokatorów zostały zniesione i użyczający lokal nie musi obawiać się skomplikowanych procedur eksmisyjnych. Ustawodawca wprowadzając nowe przepisy chciał dać właścicielom nieruchomości większa pewność przy przekazywaniu interwencyjnym lokali uchodźcom z Ukrainy bez obaw o to, że będą mogli zamieszkiwać tam na zwykłych zasadach dotyczących lokatorów.

Jeśli powyższy wpis nie wyczerpał Państwa wątpliwości lub potrzebujecie bezpiecznej umowy najmu w zwykłym trybie lub w trybie najmu okazjonalnego dostosowanego do danej sytuacji obcokrajowca Kancelaria świadczy pomoc prawną w tym zakresie. Redakcja umowy, przygotowanej nowej, sprawy związane z rozliczeniem lub wypowiedzeniem umowy najmu są jednym w ważnych filarów działalności Kancelarii. Także w języku angielskim oraz ukraińskim.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: kontakt@dnradcaprawny.pl lub pod numerem telefonu: 500-861-130. Zachęcam do pozostawienia komentarza -odpowiemy niezwłocznie.

Dodaj komentarz