Jak wygląda procedura ubezwłasnowonienia osoby starszej?

wniosek o ubezwłasnowolnienie Wzór wniosku Warszawa Kraków Poznań Gdańsk jak napisać dokumenty załączniki prawnik radca prawny

Klienci często pytają jak napisać dobry wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby straszej. W poniższym tekście znajdziesz informacje dotyczące wniosku o ubezwłasnowolnienie częściowe oraz całkowite, a także wzór wniosku.

Wyjaśniamy jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz, w jakich kwestiach pomoże profesjonalny pełnomocnik.

Nasza kancelaria pomaga w sprawach sądowych o ubezwłasnowolnienie na terenie całej Polski. Pomożemy przygotować pisma i wniosek do sądu gdzie właściwa będzie Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Lublin.

Spis treści:

 1. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie
 2. Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia
 3. Gdzie należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie – właściwość sądu w celu złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie
 4. Ile trwa i jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie?
 5. Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie
 6. Opłata za wniosek o ubezwłasnowolnienie
 7. Załączniki – Do wniosku należy dołączyć
 8. Darmowy wniosek o ubezwłasnowolnienie do pobrania

Informacje niezbędne do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej znajdujące się w tej publikacji pozwolą na szybkie przeprowadzenie procedury ubezwłasnowolnienia całkowitego jak i częściowego.

Pamiętaj – wniosek złożony z brakami formalnymi, niewłaściwie opłacony lub niezawierający koniecznych odpisów wniosku, a także niezawierający koniecznych informacji nie będzie rozpatrywany przez sąd do czasu ich uzupełnienia! Taka sytuacja znacząco przedłuża czas od złożenia wniosku do postanowienia Sądu kończącego postępowanie w sprawie.

 

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może skierować do sądu:

 1. Małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona
 2. Krewny w linii prostej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona
 3. Rodzeństwo osoby, która ma być ubezwłasnowolniona
 4. Przedstawiciel ustawowy osoby, która ma być ubezwłasnowolniona
 5. Prokurator

 

Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia?

Skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniub osoby starszej możemy podzielić według trybu, w którym był procedowany wniosek tj. czy dotyczył on ubezwłasnowolnienia całkowitego, czy też częściowego.

 

Ubezwłasnowolnienie całkowite

 

Ubezwłasnowolnienie częściowe


Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

W sprawie o uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego właściwy model oceny powinien polegać na sprawdzeniu, czy wnioskodawca nadal potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw – czyli czy na datę rozstrzygania sprawy o uchylenie ubezwłasnowolnienia pozostają aktualne, czy też, przeciwnie, ustały określone w art. 16 k.c. przyczyny uzasadniające ubezwłasnowolnienie częściowe (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2021 r. III CSKP 47/21, Właściwy model oceny w sprawie o uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego)

„Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu częściowym winno być poprzedzone ustaleniem, w prowadzeniu jakich konkretnie spraw potrzebna jest pomoc osobie cierpiącej na chorobę psychiczną lub inne zaburzenia psychiczne.”

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2013 r.
I ACa 17/13 Okoliczności, które należy ustalić przed wydaniem orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu częściowym.

Do skutków ubezwłasnowolnienia częściowego należy zaliczyć ograniczoną zdolność do czynności prawnych tj. każde zobowiązanie przekraczające zobowiązania z katalogu zwykłych czynności życia codziennego, powinno być zatwierdzone i uzyskać zgodę kuratora.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej? Właściwość sądu w celu złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

Ostatnio zostałem zapytany przez Klienta o procedurę złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej, chorej na chorobę Alzheimera, ze szczególnym wskazaniem na odpowiednią właściwość sądu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy bliskiej osoby z zaawansowaną chorobą Alzheimera. Osoba jest zameldowana i przez większość życia mieszkała w małej miejscowości pod Płońskiem, zaś w chwili obecnej przebywa pod opieką dzieci mieszkających w Warszawie. Należało ustalić, który sąd okręgowy – Sąd Okręgowy w Płocku lub w Warszawie –  będzie właściwy celem złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Sądem właściwym do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek, a w przypadku gdy osoba taka nie ma ustalonego miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Przypomnijmy w tym miejscu, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej (art. 25 kodeksu cywilnego) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jednocześnie kodeks wskazuje, że miejscem zamieszkania osoby przebywającej pod opieką jest miejsce zamieszkania jej opiekuna.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie – wniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć zgodnie z właściwością
Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku – wniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć zgodnie z właściwością:
Sąd Okręgowy w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie w Warszawie

UWAGA! W m.st. Warszawie są dwa Sądy Okręgowe : 1 . Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie
al. ,,Solidarności” 127
00-898 Warszawa

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

Przed złożeniem wniosku należy ustalić właściwość sądu celem uniknięcia znacznego przedłużenia procedury ubezwłasnowolnienia.

 

Ile trwa i jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Jednym z najczęstszych pytań moich Klientów jest prośba o informację, jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie. Procedura ubezwłasnowolnienie w Sądzie Okręgowym trwa od kilku do niekiedy kilkunastu miesięcy.

W zależności od aktywności Uczestników, wniosków biegłych sądowych, a także obłożenia terminarza danego Sądu sprawa może postępować sprawniej lub trwać znacznie dłużej.

Odpowiednio przygotowany wniosek, bez braków formalnych, prawidłowo sformułowany.

 

Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien posiadać szereg niezbędnych elementów, które pozwolą sądowi procedować i wszcząć postępowanie.

Jak każde pismo procesowe wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej powinien posiadać wyraźne określenie stron postępowania.

Wniosek powinien określać osobę:

 1. Wnioskodawcy (o osobach mogących być wnioskodawcami patrz. pkt. I.);
 2. Uczestnika postępowania – tj. osoby objętej wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.
 3. Uczestnikiem postępowania jest także z mocy prawa małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, oraz jej przedstawiciel ustawowy.

Wnioskodawca we wniosku musi określić, kim dla niego jest ubezwłasnowalniany tj. matką, ojcem, dzieckiem etc. Krąg osób mogących złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie znajdziesz w pkt. I mojej publikacji.

Elementem niezbędnym, który musi zawierać wniosek jest określenie zakresu ubezwłasnowolnienia: całkowite lub częściowe.

Najważniejszą częścią wniosku, z punktu widzenia skutecznego przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie, jest odpowiednie uzasadnienie wniosku. Uzasadnienie musi zawierać wszelkie istotne okoliczności na które powołuje się wnioskodawca. W razie konieczności powinny one być poparte dowodami.

Sąd w toku postępowania obligatoryjnie niezwłocznie przesłuchuje osobę, której dotyczy wniosek. Informacja o stanie zdrowia osoby i jej możliwości stawienia się w sądzie jest ważna z punktu widzenia szybkości postępowania.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać wskazanie osoby opiekuna prawnego, który sprawowałby opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną, oraz wskazanie na kandydata na kuratora na czas trwania procesu.

wniosek o ubezwłasnowolnienie Wzór wniosku Warszawa Kraków Poznań Gdańsk jak napisać dokumenty załączniki prawnik radca prawny

 

Opłata za wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie musi być opłacony, aby sąd nadał mu odpowiedni bieg. Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł. Opłaty można dokonać w kasie sądu lub w formie bezgotówkowej w postaci przelewu na odpowiedni rachunek, lub w formie znaków sądowych przyklejanych na pierwszej stronie pisma.

Uwaga! w toku postępowania sąd przeprowadzi ocenę stanu zdrowia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. W tym celu postanowi przeprowadzeniu opinii przez biegłych. Koszt takiej opinii to ok. 600 zł (w zależności od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, ilości opinii uzupełniających).  

 

Załączniki – Do wniosku należy dołączyć:

1. Odpisy wniosku (w zależności od liczby uczestników + jeden dla prokuratora)

2. Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia osoby objętej wnioskiem,

3. Odpis aktu potwierdzającego stopień pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem postępowania.

4. Odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa uczestnika postępowania.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.


wniosek o ubezwłasnowolnienie Wzór wniosku Warszawa Kraków Poznań Gdańsk jak napisać dokumenty załączniki prawnik radca prawny

 

Darmowy wniosek o ubezwłasnowolnienie do pobrania

BEZPŁATNY WZÓR WNIOSKU EDYTOWALNY (WORD)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór darmowy bezpłatny

BEZPŁATNY WZÓR WNIOSKU DO WYDRUKU (PDF)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór darmowy bezpłatny warszawa


Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi moimi wpisami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia:

 1. Kim jest doradca tymczasowy i jak go ustanowić?
 2. Grzywna za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze.
 3. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Jakie prawa ma ubezwłasnowolniony?

https://dnradcaprawny.pl/2018/dlug-osoby-ubezwlasnowolnionej-odpowiedzialnosc-za-kredyt-opiekun-prawny-radca-prawny-warszawa/

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w moich publikacjach. We wszystkich sprawach zachęcam do bezpłatnego kontaktu i wstępnego omówienia sytuacji prawnej.


Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | Mokotów

Dominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego oraz samorządowego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym, odszkodowaniami, prawem nieruchomości. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i innych dziedzin prawa cywilnego.

KONTAKT: tel. 500-86-11-30

dominik.nowak@oirpwarszawa.pl

6 Replies to “Jak wygląda procedura ubezwłasnowonienia osoby starszej?”

 1. Jak długo trwa proces i jak przebiega postępowanie? Czy może trwać 2 lata?

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Szanowna Pani, Sąd Okręgowy nie jest zobligowany terminem do rozpatrzenia wniosku, z tym zastrzeżeniem, że postępowanie nie może się toczyć przewlekle ( wtedy przysługuje nam skarga na przewlekłość postępowania uregulowana odrębnymi przepisami). Należy brać pod uwagę, że szybkość procedowania zależny od np. prawidłowo złożonego wniosku pod względem formalnym, aktywności uczestników postępowania,braku odwołania tj. złożenia apelacji przez uczestnika postępowania niezadowolonego z orzeczenia Sądu I Instancji. W zależności od obciążenia danego Sądu sprawami postępowanie o ubezwłasnowolnienie może toczyć się nawet do kilku miesięcy.

 2. Bardzo ciekawe, dobrze się czyta.

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Dziękuję uprzejmie za miłe słowa. Zapraszam do kontaktu w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Kancelaria świadczy pomoc także w sprawach Polonii oraz sprawach rodzinnych – także tych procesowych. Kancelaria współpracuje z profesjonalistami z doświadczeniem międzynarodowym w sprawach dochodzenia swoich praw rodzinnych i spadkowych. Kontakt: +48 500 861 130 email: kontakt@dnradcaprawny.pl

 3. Dzien dobry, czy zalaczone do wniosku akty urodzenia musza miec date wystawienia z ostatnich x tygodni/miesiecy? czy moze to byc dokument z dowolna data wystawienia?

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Szanowna Pani, przepisy nie precyzują daty ważności dokumentu załączonego do wniosku. Dlatego też w przypadku reprezentacji Klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie może się zdążyć że sąd zarząd aktualnego aktu z uwagi na zmianę nazwiska uczestnika lub wnioskodawcy. Dokumentacja załączona do wniosku jest szczególnie ważnym elementem postępowania i jako radca prawny doświadczony w sprawach o ubezwłasnowolnienie mogę potwierdzić, że wydanie nowego dokumentu nie trwa długi i nie stanowi problemu dla uczestników. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) występuje w Państwa imieniu do Urzędu o wydanie odpisu dokumentu wykazując interes prawny. W przypadku potrzeby pobrania stosownych dokumentów do sprawy o ubezwłasnowolnienie lub w innych sprawach rodzinnych przed sądami – zapraszam do kontaktu: +48 500 861 130 lub email: kontakt@dnradcaprawny.pl

Dodaj komentarz