Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej | Chorej na Alzheimera | Matki lub ojca – jak napisać? Dokumenty do wniosku, sąd właściwy. Wzór wniosku.

Szanowny Czytelniku.

Jeśli szukasz informacji o sposobie złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie ten wpis jest właśnie dla Ciebie. W poniższym tekście znajdziesz informacje dotyczące tego:

 • kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie ,
 • gdzie należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • co powinien zawierać wniosek u ubezwłasnowolnienie,
 • jakie opłaty wiążą się z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

Informacje niezbędne do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie matki ojca, osób chorych na Alzheimera, osoby starszej dotknięta chorobą,  znajdujące się w tej publikacji pozwolą na szybkie przeprowadzenie procedury ubezwłasnowolnienia całkowitego jak i częściowego.

Pamiętaj – wniosek złożony z brakami formalnymi, niewłaściwie opłacony lub niezawierający koniecznych odpisów wniosku, a także nie zawierający koniecznych informacji nie będzie rozpatrywany przez sąd do czasu ich uzupełnienia! Taka sytuacja znacząco przedłuża czas od złożenia wniosku do postanowienia Sądu kończącego postępowanie w sprawie.

 

I. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może skierować do sądu:

 1. małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 2. krewny w linii prostej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 3. rodzeństwo osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 4. przedstawiciel ustawowy osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
 5. prokurator.

 

II. Właściwość sądu w celu złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Ostatnio zostałem zapytany przez klienta o procedurę złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej, chorej na chorobę Alzheimera, ze szczególnym wskazaniem na odpowiednią właściwość sądu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy bliskiej osoby z zaawansowaną chorobą Alzheimera. Osoba jest zameldowana i przez większość życia mieszkała w małej miejscowości pod Płońskiem, zaś w chwili obecnej przebywa pod opieką dzieci mieszkających w Warszawie. Należało ustalić, który sąd okręgowy – Sąd Okręgowy w Płocku lub w Warszawie –  będzie właściwy celem złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Sądem właściwym do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek, a w przypadku gdy osoba taka nie ma ustalonego miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Przypomnijmy w tym miejscu, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej (art. 25 kodeksu cywilnego) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jednocześnie kodeks wskazuje, że miejscem zamieszkania osoby przebywającej pod opieką jest miejsce zamieszkania jej opiekuna.

UWAGA! W m.st. Warszawie są dwa Sądy Okręgowe : 1 . Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Przed złożeniem wniosku należy ustalić właściwość sądu celem uniknięcia znacznego przedłużenia procedury ubezwłasnowolnienia.

 

III. Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien posiadać szereg niezbędnych elementów, które pozwolą sądowi procedować i wszcząć postępowanie.

Jak każde pismo procesowe wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien posiadać wyraźne określenie stron postępowania.

Wniosek powinien określać osobę:

 1. Wnioskodawcy  (o osobach mogących być wnioskodawcami patrz. pkt. I.);
 2. Uczestnika postępowania – tj. osoby objętej wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.
 3. Uczestnikiem postępowania jest także z mocy prawa małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, oraz jej przedstawiciel ustawowy.

Wnioskodawca we wniosku musi określić kim dla niego jest ubezwłasnowalniany tj. matką, ojcem, dzieckiem etc. Krąg osób mogących złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie znajdziesz w pkt. I mojej publikacji.

Elementem niezbędnym, który musi zawierać wniosek jest określenie zakresu ubezwłasnowolnienia: całkowite lub częściowe.

Najważniejszą częścią wniosku, z punktu widzenia skutecznego przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie jest odpowiednie uzasadnienie wniosku. Uzasadnienie musi zawierać wszelkie istotne okoliczności na które powołuje się wnioskodawca. W razie konieczności powinny one być poparte dowodami.

Sąd w toku postępowania obligatoryjnie niezwłocznie przesłuchuje osobę, której dotyczy wniosek. Informacja o stanie zdrowia osoby i jej możliwości stawienia się w sądzie jest ważna z punktu widzenia szybkości postępowania.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać wskazanie osoby opiekuna prawnego, który sprawowałby opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną, wskazanie na kandydata na kuratora na czas trwania procesu.

IV. Opłata za wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie musi być opłacony, ażeby sąd nadał mu odpowiedni bieg. Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 40 zł. Opłaty można dokonać w kasie sądu ( w formie gotówkowej) w formie bezgotówkowej w postaci przelewy na odpowiedni rachunek lub w formie znaków sądowych przyklejanych na pierwszej stronie pisma.

Uwaga! w toku postępowania sąd przeprowadzi ocenę stanu zdrowia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. W tym celu postanowi przeprowadzeniu opinii przez biegłych. Koszt takiej opinii to ok. 600 zł ( w zależności od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, ilości opinii uzupełniających).  

V.Do wniosku należy dołączyć:

1. odpisy wniosku ( w zależności od liczby uczestników + jeden dla prokuratora)

2. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia osoby objętej wnioskiem,

3. odpis aktu potwierdzającego stopień pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem postępowania.

4. odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa uczestnika postępowania.

5. potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.

 


Poniżej znajdziecie Państwo przygotowany wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie.

BEZPŁATNY WZÓR WNIOSKU EDYTOWALNY (WORD)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór darmowy bezpłatny

BEZPŁATNY WZÓR WNIOSKU DO WYDRUKU (PDF)

Wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór darmowy bezpłatny warszawa

 

 


Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi moimi wpisami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia:

 1. Kim jest doradca tymczasowy i jak go ustanowić?
 2. Grzywna za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze.
 3. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Jakie prawa ma ubezwłasnowolniony?

Dług osoby ubezwłasnowolnionej | odpowiedzialność za kredyt | opiekun prawny | radca prawny Warszawa

 


Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w moich publikacjach. We wszystkich sprawach zachęcam do bezpłatnego kontaktu i wstępnego omówienia sytuacji prawnej.


Dominik Nowak radca prawny porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe Warszawa |Śródmieście | Mokotów

Dominik Nowak – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. jako prawnik w organach administracji szczebla centralnego oraz samorządowego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie spraw rodzinnych, nieruchomości oraz pomocy społecznej. Praktyk w zakresie postępowań związanych z pomocą społeczną, prawem rodzinnym, odszkodowaniami, prawem nieruchomości. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i innych dziedzin prawa cywilnego.

KONTAKT: tel. 500-86-11-30

dominik.nowak@oirpwarszawa.pl4 Replies to “Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej | Chorej na Alzheimera | Matki lub ojca – jak napisać? Dokumenty do wniosku, sąd właściwy. Wzór wniosku.”

 1. Jak długo trwa proces i jak przebiega postępowanie? Czy może trwać 2 lata?

  1. Dominik Nowak radca prawny says: Odpowiedz

   Szanowna Pani, Sąd Okręgowy nie jest zobligowany terminem do rozpatrzenia wniosku, z tym zastrzeżeniem, że postępowanie nie może się toczyć przewlekle ( wtedy przysługuje nam skarga na przewlekłość postępowania uregulowana odrębnymi przepisami). Należy brać pod uwagę, że szybkość procedowania zależny od np. prawidłowo złożonego wniosku pod względem formalnym, aktywności uczestników postępowania,braku odwołania tj. złożenia apelacji przez uczestnika postępowania niezadowolonego z orzeczenia Sądu I Instancji. W zależności od obciążenia danego Sądu sprawami postępowanie o ubezwłasnowolnienie może toczyć się nawet do kilku miesięcy.

 2. Bardzo ciekawe, dobrze się czyta.

 3. Dzien dobry, czy zalaczone do wniosku akty urodzenia musza miec date wystawienia z ostatnich x tygodni/miesiecy? czy moze to byc dokument z dowolna data wystawienia?

Dodaj komentarz